Munkaszerzodes - Egerszegi Ügyvédi Iroda
Az Ön Ügyvédje
Az Ön Ügyvédje
HU
EN
DE
PO
info@azonugyvedje.hu
HUNGARY 1054 Budapest, Hold utca 6. II/6.
+36 (1) 311 1931, +36 30 291 75 00
bemutatkozás
munkatársaink
szakterületeink
kapcsolat
Hírek
Munkamódszerünk


TELJES NÉZET

HU
EN
DE
PO

Munkaszerződés

Munkaviszony esetén a munkavállaló díjazás ellenében a munkáltató utasítása alapján, a munkáltató eszközeivel végez munkát. A munkaviszony munkaszerződéssel jön létre. A Munkaviszonyra vonatkozó alapvető törvényi rendelkezéseket a 2012. évi I. tv. tartalmazza. A törvény külön-külön szabályozza, hogy az egyes rendelkezéseitől a felek a munkaszerződésben eltérően is megállapodhatnak-e vagy az attól eltérő megállapodás kizárt. A munkaszerződést minden esetben írásba kell foglalni. A munkaszerződésben a felek bármely kérdésben megállapodhatnak, de a jogszabályban foglalt kötelező tartalmi elemeket a munkaszerződésnek minimálisan tartalmaznia kell. A munkaviszony kezdete ellenkező megállapodás hiányában a szerződés keltét követő naptári nap. 

Igen fontos, hogy a munkaszerződés megkötését megelőző tárgyalások során a munkavállalótól kizárólag olyan nyilatkozat megtétele kérhető, illetve vele szemben csak olyan alkalmassági vizsgálat folytatható le, amely személyiségi jogait nem sérti, és a munkaviszony létesítése szempontjából lényeges tájékoztatást nyújt. Tilos a munkavállalót terhesség megállapítására irányuló vizsgálat elvégzésére, illetve erről szóló igazolás bemutatására kötelezni, kivéve, ha erre a munkaköri alkalmasság vizsgálata és véleményezése körében, jogszabály előírása alapján kerül sor.

A munkaszerződés kötelező tartalmi elemei: 

 • a felek neve, megnevezés, lényeges egyéb adatai
 • a munkavállaló személyi alapbére
 • a munkavállaló munkaköre

Amennyiben a munkaszerződés eltérő rendelkezéseket nem tartalmaz, úgy a munkaviszony határozatlan időre, általános, teljes napi munkaidőben történő foglalkoztatásra jön létre, a munkavégzés helye az a hely, ahol a munkavállaló munkáját szokás szerint végzi. A munkaviszony kezdetétől a felek kifejezett megállapodása esetén maximum 3 hónapra próbaidő jön létre (kollektív szerződés a próbaidőt maximum 6 havi idótartamban is megállapíthatja). A munkaszerződés megkötésével egyidejűleg, de legfeljebb a munkaszerződés létrejöttét követő 15 napon belül a munkáltató írásban köteles tájékoztatni a munkavállalót a munkaviszony lényeges körülményeiről. 

A munkaviszony lényeges körülményei a következők: 

 • a napi munkaidő,
 • az alapbéren túli munkabér és egyéb juttatások,
 • a munkabérről való elszámolás módja, a munkabérfizetés gyakorisága, a kifizetés napja,
 • a munkakörbe tartozó feladatok,
 • a szabadság mértéke, számítási módja és kiadásának szabályai,
 • a munkáltatóra és a munkavállalóra irányadó felmondási idő megállapításának szabályai,
 • a munkáltató kollektív szerződés hatálya alá tartozik-e,
 • a munkáltatói jogkör gyakorlója.

Amennyiben a felek másképpen nem állapodnak meg, a munkaviszony szabályaira a Munka Törvénykönyvének rendelkezései az irányadók.

A munkaszerződés módosítása

A munkáltató és a munkavállaló a munkaszerződést csak közös megegyezéssel, írásban módosíthatja. Ez alól kivétel, ha a munkavállaló egyértelműen a munkavállaló számára kedvező módon változtatja meg a szerződést (leggyakrabban a személyi alapbér emelése). Amennyiben a munkáltató ezt közli a munkavállalóval, illetőleg egyértelműen ilyen ráutaló magatartást tesz, a munkaszerződés a jövőre nézve ezen módosítással hatályos. Így tehát a munkavállaló alapbére egyoldalú jognyilatkozattal emelhető, de esetleges csökkentése csak a felek közös megállapodásával jöhet létre. 

Ha a munkavállalót megállapodás alapján határozott időre a munkaszerződéstől eltérően foglalkoztatják, a határozott idő lejártát követően a munkaszerződés szerint kell tovább foglalkoztatni és alapbérét az időközben bekövetkezett bérfejlesztésekre tekintettel módosítani kell. A munkáltató saját hatáskörében eljárva a munkavállaló munkakörét nem módosíthatja, ahhoz a felek egyező akarata szükséges.

Mivel a felek a munkaviszony létesítése során a Munka Törvénykönyvének szabályaitól sok tekintetben eltérhetnek, érdemes már a munkaszerződés aláírása előtt ügyvéddel konzultálnia, hogy az Ön számára a lehető legkedvezőbb feltételekkel állhasson munkába! A munkaszerződéssel kapcsolatos kérdéseire napi rutinnal rendelkező munkatársaink készséggel válaszolnak. 

MOBIL NÉZET

Egerszegi Ügyvédi Iroda

jog

jogi

Ügyvédi iroda
Kereskedelmi jog