Felmondas - Egerszegi Ügyvédi Iroda
Az Ön Ügyvédje
Az Ön Ügyvédje
HU
EN
DE
PO
info@azonugyvedje.hu
HUNGARY 1054 Budapest, Hold utca 6. II/6.
+36 (1) 311 1931, +36 30 291 75 00
bemutatkozás
munkatársaink
szakterületeink
kapcsolat
Hírek
Munkamódszerünk


TELJES NÉZET

HU
EN
DE
PO

Felmondás

A munkaviszony megszűnése 

A munkaviszony bizonyos eseteket leszámítva (pl. a munkavállaló halála, a munkáltató jogutód nélküli megszűnése, a határozott idő lejárta) minden más esetben az egyik fél, vagy a felek közös akaratából külön jogcselekménnyel szűnik meg. A munkaviszony megszüntetésének érvényességéhez minden esetben annak írásba foglalása szükséges. A munkaviszony megszüntethető

 • közös megegyezéssel 
 • felmondással
 • azonnali hatályú felmondással

A munkaviszonyt mindkét fél megszüntetheti felmondással. A felek megállapodhatnak úgy, hogy a munkaviszony kezdetétől számított 1 évig a munkáltató felmondással nem szüntetheti meg a munkaviszonyt. Adott esetben, ha a munkavállaló kedvező pozícióban tárgyal, fontos, hogy ezen lehetőségével tisztában legyen! A munkáltatónak a felmondását indokolnia kell. Az indoklásnak valósnak, világosnak és okszerűnek kell lennie, a felmondás okaként kizárólag a munkavállaló képességével, a munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával, illetve a munkáltató működésével összefüggő ok jelölhető meg. Néhány élethelyzetben és állapotban lévő munkavállalót felmondási védelem illet meg (várandósság, szülési szabadság, meghatározott fizetés nélküli szabadság stb.). 

Az idősebb munkavállalók védelmében a jogalkotó a felmondást korlátozza: a határozatlan időtartamú munkaviszonya felmondását a reá irányadó nyugdíjkorhatár betöltését megelőző 5 éven belül a munkáltató kizárólag a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával indokolhatja.

A munkaviszonyt mindkét fél megszüntetheti rendkívüli felmondással is, de kizárólag abban az esetben, ha a másik fél a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal, jelentős mértékben megszegi vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi.

A felmondási idő harminc nap, amely a munkáltatónál munkaviszonyban töltött

 • három év után öt nappal, 
 • öt év után tizenöt nappal, 
 • nyolc év után húsz nappal, 
 • tíz év után huszonöt nappal, 
 • tizenöt év után harminc nappal, 
 • tizennyolc év után negyven nappal, 
 • húsz év után hatvan nappal meghosszabbodik. 

A felmondási idő legkorábban a felmondás közlését követő napon kezdődik. 

A munkavállalót végkielégítés akkor illeti meg, ha munkaviszonya a munkáltató rendes felmondása vagy jogutód nélküli megszűnése miatt szűnik meg. Nem jár azonban végkielégítés a munkavállalónak, ha legkésőbb a munkaviszony megszűnésének időpontjában nyugdíjasnak minősül.

A végkielégítés mértéke

 • legalább három év esetén: egyhavi;
 • legalább öt év esetén: kéthavi;
 • legalább tíz év esetén: háromhavi;
 • legalább tizenöt év esetén: négyhavi;
 • legalább húsz év esetén: öthavi;
 • legalább huszonöt év esetén: hathavi
 • távolléti díj összege.

Fontos, hogy az adott idejű munkaviszonynak a felmondás közlésekor kell fennállnia. A végkielégítés mértéke a jogszabályban meghatározottak szerint 1-2-3 havi távolléti díjjal növekedik a munkaviszony tartamához igazodóan, ha a munkavállaló munkaviszonya az öregségi nyugdíjra való jogosultság megszerzését megelőző öt éven belül szűnik meg.

Amennyiben a felmondás indoka nem elfogadható, illetőleg annak jogszerűsé­ge más okból vitatható, a kapcsolódó jogkövetkezmények alkalmazása iránt a bíróságon keresetet kell indítani.

A munkaviszony felmondással történő megszüntetése bármelyik fél részéről igen körültekintő megközelítést igényel, ezért a számos potenciális buktató elkerülése, illetve leküzdése végett mindenképp érdemes ügyvédhez fordulni! Tapasztalt munkatársaink megfelelőképp képviselik az Ön érdekeit a felmondással kapcsolatos valamennyi eljárásban.  

MOBIL NÉZET

Egerszegi Ügyvédi Iroda

jog

jogi

Ügyvédi iroda
Kereskedelmi jog