Gyermek-kulfoldre-vitele - Egerszegi Ügyvédi Iroda
Az Ön Ügyvédje
Az Ön Ügyvédje
HU
EN
DE
PO
info@azonugyvedje.hu
HUNGARY 1054 Budapest, Hold utca 6. II/6.
+36 (1) 311 1931, +36 30 291 75 00
bemutatkozás
munkatársaink
szakterületeink
kapcsolat
Hírek
Munkamódszerünk


TELJES NÉZET

HU
EN
DE
PO

Gyermek külföldre vitele

A gyermek jogszerű külföldre vitele 

A mai kozmopolita világban nem ritka, hogy az emberek hazájukat elhagyják, más országban tanulnak, ott vállalnak munkát vagy akár véglegesen egy másik országot választanak lakhelyül. A határokon átívelő életek nyilvánvalóan érintik a különélő, elvált családokat, kihatva így az ezen kapcsolatból született gyermekek életére is.

A gyermek külföldre vitele kérdésében a családjogi törvény szerint a szülőknek közös szülői felügyelet hiányában is meg kell egyezniük – nem beszélve itt azon esetekről, amikor egyik szülő szülői felügyeleti jogát a bíróság korlátozta, szüneteltette vagy megszüntette.

Főszabály szerint az 1 éves, illetve 1 éven belüli külföldre távozás esetén a kapcsolattartás új – a kialakult helyzet szerint szükségessé váló - újraszabályozásáról kell a szülőknek megállapodni. Megállapodás hiányában a kérdésben az illetékes gyámhivatal, illetőleg bíróság dönt.

Tartós, azaz az 1 évet meghaladó külföldi tartózkodás esetén a gyermek külföldre távozásához már a gyámhatóság engedélye is nélkülözhetetlen. A gyámhivatali eljárásban a különélő szülő meghallgatására is sor kerül. Ha a különélő szülő nem járul hozzá a gyermek külföldre viteléhez, úgy a kérdésben szintén a bíróság hozza meg a végső döntést.

A közösen gyakorolt szülői felügyeleti jog körében a különélő szülők közötti vita esetén bármelyik szülő kérelmére a gyermek lakhelye szerint illetékes bíróság nemperes eljárásban soron kívül határoz.

A gyermek jogellenes külföldre vitele, a gyermek jogellenes Magyarországra hozása
 
A gyermek jogellenes külföldre vitelének szabályait a Gyermekek Jogellenes Külföldre Vitelének Polgári Jogi Vonatkozásairól szóló, Hágában 1980. október 25. napján kelt szerződés (Egyezmény) szabályozza, amelynek Magyarország a részes állama. Az Egyezmény a részes államokban az ügyintézést egy szervhez, az un. Központi Hatósághoz delegálta. A Magyar Központi Hatóság az igazságügyi és közigazgatási miniszter.

A Magyarországról jogellenesen elvitt gyermek visszahozatala érdekében a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy gyám (együtt: jogosult) a gyermek tartózkodási helye szerinti állam Központi Hatóságához, illetve igazságügyi vagy államigazgatási szervéhez, vagy közvetlenül a Magyar Központi Hatóság feladatkörét ellátó közigazgatási és igazságügyi miniszterhez fordulhat kérelemmel.

A jogellenesen Magyarországra hozott gyermek visszavitelére vonatkozó, hiánypótlásra nem szoruló kérelem alapján a Központi Hatóság megkeresi a rendőrséget a gyermeket jogellenesen elvivő személy (kötelezett), illetve a gyermek lakóhelye (tartózkodási helye) felkutatására. Ha a Központi Hatóságnak hivatalos tudomása van arról, hogy a gyermek egy másik szerződő államban tartózkodik, a kérelmet ezen állam Központi Hatóságához továbbítja. Azonnali intézkedést igénylő esetben, ha a rendelkezésre álló adatok a gyermek veszélyeztetettségére utalnak, a Központi Hatóság megkeresi a járási (fővárosi kerületi) gyámhivatalt vagy a rendőrséget a gyermek ideiglenes hatályú intézeti beutalása iránt.

Ha a Központi Hatóság a kérelmet elfogadja, a gyermek visszavitele érdekében a jogosult nevében bírósági eljárást indít, vagy az eljárás megindítására ügyvédi munkaközösségnek ad meghatalmazást, amiről a kérelmezőt haladéktalanul értesíti. Az eljárásra kizárólag a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékes.

A gyeremek külföldre vitele igen érzékeny kérdés, amely sok esetben alapvető érdekellentétet generál a szülők között. Irodánk ügyvédei nagy gyarkorlattal rendelkeznek ebben a kérdésben és a megállapodás előkészítésében, elkészítésben, valamint a bírósági eljárásokban is az Ön rendelkezésére állnak.

MOBIL NÉZET

Egerszegi Ügyvédi Iroda

jog

jogi

Ügyvédi iroda
Kereskedelmi jog